ទៅ

ពីWiktionary

( កិ. ) ឃ្លាត​ចាក​ទី​ដោយ​ដើរ​ឬ​ដោយ​យាន​ជំនិះ : ទៅ​ណា ? ទៅ​ផ្ទះ, ទៅ​សាលា​រៀន ។ ព. ផ្ទ. មក ។