ទៅកាន់

ពីWiktionary

a

Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss and Make Up (Official Audio) វីដេអូpx
Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss and Make Up (Official Audio) វីដេអូpx

គេមិនអាចនិយាយ​ទៅកាន់លោកសង្ឃ​ដូចជានិយាយទៅកាន់ មនុស្សធម្មតានោះទេ