ទៅកាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

a

គេមិនអាចនិយាយ​ទៅកាន់លោកសង្ឃ​ដូចជានិយាយទៅកាន់ មនុស្សធម្មតានោះទេ