ទំនាញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ការ​ទាញ : ទំនាញ​ខ្សោយ គឺ​ការ​ទាញ​ខ្សោយ​ព្រោះ​មាន​គ្នា​តិច​ពេក ឬ​ព្រោះ​មិន​ប្រឹង​ទាញ ។