ទំនាយ

ពីWiktionary

( ន. ) ពាក្យ, សេចក្ដី​ដែល​គេ​ទាយ : ទំនាយ​របស់​អ្នក​ណា ?; ទំនាយ​នុ៎ះ​អ្នក​ណា​ទាយ​ទុក​មក ?; ទំនាយ​ព្រះ​ពុទ្ធ, ទំនាយ​គ្រូ, ទំនាយ​ហោរ, មាន​ទំនាយ​ត្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​នុ៎ះ​កើត ។