ទំនឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) ពាក្យ​ដែល​ផ្ទឹម​នឹង​ពាក្យ​ឯ​ទៀត : ពាក្យ​ទំនឹម ។ ច្រើន​ជា​បរិវារ​សព្ទ​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ទំនៀម : ទំនឹមទំនៀម គឺ​ជា​ពាក្យ​ដែល​លោក​ចង​ជា​ប្រស្នា​ប្រៀប​ផ្ទឹម​ទៅ​រក​សេចក្ដី​ណា​មួយ, ច្រើន​តែ​ជា​ពាក្យ​សុភាសិត, ដូច​ពាក្យ​មាន​ដើម​ថា ចិត្ត​ជា​ទេវទត្ត មាត់​ជា​ទេវតា (ម. ព. ទេវតា ក្នុង​ពាក្យ ទេវ និង ទេវទត្ត ផង) ។