ទំនើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) អ្វី​ៗ​ដែល​ទើប​កើត​ថ្មី ដែល​ទើប​កើត ទើប​មាន​តាម​ជាន់​តាម​សម័យ ​ទំនើប, ពាក្យ​ទំនើប, រឿង​ទំនើប ។