ទំពាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពន្លក​ឫស្សី ឬ​បបុស​ជាដើម : ចិត​ទំពាំង, ស្ល​ទំពាំង ។ ម. ទ. បុ. ទំពាំង​ស្នង​ឫស្សី សេចក្ដី​ថា កូន​ឬ​កូន​សិស្ស​ដែល​ទទួល​កិច្ចការ​ស្នង​ឪពុក, ស្នង​គ្រូ ដូច​ជា​ទំពាំង​ដែល​ដុះ​ស្នង​ដើម​ឫស្សី ។