ទំព័រគំរូ:-er

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

to {{{1}}} + -er