ទំព័រគំរូ:Portuguese articles

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
គុណនាមវិសេសប៉ទុយហ្កាល់ (កែប្រែ)
ឯកវចនៈ ពហុវចនៈ
បុំលិង្គ ឥត្ថីលិង្គ បុំលិង្គ ឥត្ថីលិង្គ
គុណនាមវិសេសច្បាស់លាស់
(the)
o a os as
គុណនាមវិសេសមិនច្បាស់លាស់
(a, an; some)
um uma uns umas