ទំព័រគំរូ:delete

ពីWiktionary
ទំព័រនេះត្រូវបានបញ្ឈរឈ្មោះសម្រាប់ការលុបចោលរហ័ស
ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងការលុបចោលរហ័សរបស់វាទេនោះ ចូរលុបទំព័រគំរូ ហើយពិភាក្សាអំពីវានៅលើទំព័រពិភាក្សានេះ