ទំព័រគំរូ:inherited

ពីWiktionary

Lua error in Module:etymology at line 135: មិនអាចកំណត់បាន is not set as an ancestor of មិនអាចកំណត់បាន. See Category:មិនអាចកំណត់បាន for the ancestors of មិនអាចកំណត់បាន..