ទំព័រគំរូ:ja-pron/documentation

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg Documentation for ទំព័រគំរូ:ja-pron. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the template.

Japanese pronunciation template, relying on Module:ja-pron.

Parameters[កែប្រែ]

No compulsory parameter for hiragana/katakana-titled entries. Kanji-containing titles will need a kana parameter 1, written with spaces as in the headword templates. Without any other parameters, this would give the IPA only.

Optional parameters:

 • |y=, |yomi=
  Reading pattern. o/on (on), k/kun (kun), j (jūbako), y (yutō), go (go'on), ko (kan'on), ky (kan'yō), i/irr (irregular)
 • |acc=, |accent=
  Pitch accent pattern. This refers to the position of the accented mora (not syllable or kana, not counting spaces), and is consistent with the accent number in Japanese dictionaries. There are four types of pitch accent patterns, heiban (0 or h), atamadaka (1 or a), odaka (o) or nakadaka (specify number). The accent type is determined in two steps: 1) if the parameter string contains any of '0', '1', 'a', 'o', 'h', then accent type is 'h', 'a', 'a', 'o', 'h', respectively. 2) if not, remove all 'o', 'n' from the string. If the string, as a number, is equal to the number of morae in the text, then accent type is 'o', otherwise, it is 'n' with accented mora specified by the parameter value.
  Default is Tokyo pitch accent. To specify a different location or dialect, use |acc_loc= or |accent_loc=.
  There is an optional reference at the end. By default it is empty. You can specify the value using abbreviations of reference names, e.g. |acc_ref= or |accent_ref=NHK,SMK5,DJR. You can also do it the conventional way, |acc_ref=<ref name="NHK">{{R:NHK Hatsuon}}</ref>.
  There is also an optional note section following the reference. |acc_note, or |accent_note
 • |acc2=, |accent2=
  Second pitch accent pattern. Associated parameters: |acc2_loc, |accent2_loc, |acc2_ref, |accent2_ref, |acc2_note, |accent2_note. If a second reading is present in parameter 2, then it uses that reading. Otherwise, it uses reading in parameter 1 or pagename if parameter 1 is empty.
 • |acc3=, |accent3=, |acc4=, |accent4=, |acc5=, |accent5=
  As above, more patterns.
 • |dev=
  Position of kana with devoiced vowel in the input kana string (not counting spaces). Will be applied to IPA, and any accent lines using the reading. See below for examples.
 • |a=, |audio=
  Audio filename with extension.

Empty template[កែប្រែ]

{{ja-pron|PHONETIC|y=|acc=}}

Examples[កែប្រែ]

精神分裂病[កែប្រែ]

{{ja-pron|せいしん ぶんれつ びょう|acc=h|y=on}}


 • On'yomi
 • (Tokyo) いしんぶんれつびょう [sèéshíń búńrétsú byóó] (Heiban - [0])
 • IPA(key): [se̞ːɕĩm bɯ̃ᵝnɺ̠e̞t͡sɯᵝ bjo̞ː]


統合失調症[កែប្រែ]

{{ja-pron|とうごう しっちょう しょう|acc=h|y=on}}


 • On'yomi
 • (Tokyo) うごうしっちょうしょう [tòógóó shítchóó shóó] (Heiban - [0])
 • IPA(key): [to̞ːɡ̃o̞ː ɕit̚t͡ɕʲo̞ː ɕʲo̞ː]


じょんがら[កែប្រែ]

{{ja-pron|acc=h}}


 • (Tokyo) じょんがら [jòńgárá] (Heiban - [0])
 • IPA(key): [d͡ʑʲõ̞ŋɡ̃a̠ɾ̠a̠]


羽根突き[កែប្រែ]

{{ja-pron|はねつき|acc=o|acc2=2|y=k}}金銀花[កែប្រែ]

{{ja-pron|きんぎんか|acc=3|y=on}}カリフラワー[កែប្រែ]

{{ja-pron|acc=4}}


 • (Tokyo) リフラワー [kàrífúráꜜwàà] (Nakadaka - [4])
 • IPA(key): [ka̠ɾiɸɯᵝɾ̠a̠ɰᵝa̠ː]


被爆者[កែប្រែ]

{{ja-pron|ひばくしゃ|acc=2|acc2=3|y=o|dev=3|acc_ref=NHK,SMK5|acc2_ref=NHK,SMK5}}

Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.


デッキ[កែប្រែ]

{{ja-pron|acc=a|acc_ref=NHK|acc2=h|acc2_ref=NHK|acc2_note=limited to the ''tape deck'' sense}}

Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.


焦げ付く[កែប្រែ]

{{ja-pron|こげつく|y=k|acc=h|acc2=3|dev=3|acc_ref=NHK|acc2_ref=NHK}}

Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.


月読[កែប្រែ]

{{ja-pron|つくよみ|つきよみ|y=k|acc=h|acc2=h|dev=1|acc2_ref=NHK}}

Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.

百姓[កែប្រែ]

{{ja-pron|ひゃくしょう|y=go|acc=3|acc_ref=NHK|dev=3}}

Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.


大根役者[កែប្រែ]

{{ja-pron|だいこん やくしゃ|y=o|acc=5|acc_ref=DJR,NHK|dev=6}}

Lua error: expandTemplate: template "ja-pron/acc-ref" does not exist.


ローマ字[កែប្រែ]

{{ja-pron|ローマジ|acc=h|acc2=3|a=Romaji.ogg}}


 • (Tokyo) ーマジ [ròómájí] (Heiban - [0])
 • (Tokyo) ーマ [ròómáꜜjì] (Nakadaka - [3])
 • IPA(key): [ɺ̠o̞ːma̠d͡ʑi]
 • (file)


References[កែប្រែ]