ទំព័រគំរូ:trans-top/doc

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ការប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

Use this template to display a “Translations” section. It should not be used for anything else. E.g. on word:

====ការបកប្រែ====
{{trans-top|unit of language}}
*Dutch: {{t|nl|woord|n}}
*French: {{t|fr|mot|m}}
*German: {{t|de|Wort|n}}
*Greek: {{t+|el|sc=Grek|λέξη|f|tr=léxi}}, {{t|el|sc=Grek|κουβέντα|f|tr=kouvénta}}, {{t+|el|sc=Grek|λόγος|m|tr=lógos}}
{{trans-mid}}
*Italian: {{t|it|parola|f}}, {{t|it|vocabolo|m}}, {{t|it|termine|m}}
*Japanese: {{t|ja|sc=Jpan|言葉|tr=kotoba}}, {{t|ja|sc=Jpan|単語|tr=tango}}
*Latin: {{t|la|vocabulum|n}}, {{t|la|verbum|n}}
*Russian: {{t|ru|sc=Cyrl|слово|tr=slóvo|n}}
*Spanish: {{t|es|palabra|f}}
{{trans-bottom}}

{{trans-top|something promised}}
*French: {{t|fr|parole|f}}
*German: {{t|de|Ehrenwort|n}}
*Greek: {{t+|el|sc=Grek|λόγος|m|tr=lógos}}
*Italian: {{t|it|parola|f}}
{{trans-mid}}
*Portuguese: {{t|pt|palavra}}
*Russian: {{t|ru|sc=Cyrl|слово|tr=slóvo|n}}
{{trans-bottom}}

Translations

មើលផងដែរ[កែប្រែ]