ទំព័រដើម/សាកល្បង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ពាក្យថ្មីៗ
អំពីវចនានុក្រមវិគី
វចនានុក្រមវិគី គឺជាវចនានុក្រម និងកម្រងវេវចនៈសព្ទ័ពហុភាសាដោយឥតគិតកំរៃ ត្រូវបានសរសេរដោយការរួមចំនែកនៃ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន ដែលលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមក្នុង គំរោងនេះបានដែរ។
គំរោងវិគីភាសាខ្មែរ
គំរោងវិគីភាសាខ្មែរ