ទះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) វាយ​នឹង​បាត​ដៃ : ទះ​កំផ្លៀង, ទះ​មូស ។ ទះ​ដៃ គឺ​យក​បាត​ដៃ​ឆ្វេង​និង​ស្ដាំ​ទះ​គ្នា ឬ​យក​បាត​ដៃ​ស្ដាំ​វាយ​ខ្ទប់​ទៅ​នឹង​បាត​ដៃ​ឆ្វេង ។

  1. ខ្នាតរង្វាស់ប្រវែងខ្មែរពីបុរាណ ដោយគិតប្រវែងទទឹងបាតដៃផ្កាប់។ ឧ. កំណាត់សំពត់រហែកប្រវែងមួយទះដៃ។