ទ័ព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. បា.; សំ. ( ន. ) (ទវ; ទ្រវ) ការ​លេង; ការ​ដើរ, ដំណើរ​ឃ្លាត​ចាក​ទី, ការ​រត់​ទៅ ។ល។
  2. ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា​ពាក្យ​ហៅ​សេនា​រេហ៍​ពល​ដែល​ប្រជុំ​ច្បាំង​គ្នា : ស្រុក​កើត​ទ័ព, លើក​ទ័ព​ចេញ​ទៅ​ច្បាំង, មេ​ទ័ព ។
  3. ភូមិនៃឃុំសូភាស