ទ្រឹស្ដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទ្រឹស-ស្ដី ជើង ដ ម. ព. ទ្រឹស្ដិ ។

  1. theory, théorie គំនិតដែលស្នើឡើងសម្រាប់ពន្យល់ឬបកស្រាយជាទូទៅនូវបាតុភូត ព្រឹត្តិការណ៍...។