ទ្រុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ដាក់, សម្រាប់​ប្រស់, សម្រាប់​ខាំង​សត្វ​ទាំងឡាយ : ទ្រុង​លលក, ទ្រុង​មាន់, ទ្រុង​ត្រី, ទ្រុង​ខ្លា ជាដើម ។