ទ្រៀក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកមេមត់
  3. ភូមិនៃឃុំដារ
  4. ភូមិនៃឃុំមេមង
  5. ភូមិនៃឃុំស្រែចារ