ទ្វយវាទ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទ្វៈយៈវាត សំ. បា. ( ន. ) សម្ដី​ពីរ​ពាក្យ; សម្ដី​ដែល​មាន​ន័យ​ជា​ពីរ​ប្រភេទ ។