ទ្វារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ច្រក​មាន​សន្ទះ ឬ​រនាំង​សម្រាប់​បើក​បិទ​ចេញ​ចូល : ទ្វារ​ផ្ទះ, ទ្វារ​របង ។ ច្រក​ឬ​ប្រហប់​ដែល​មាន​ភ្នំ​អម​ទាំង​ពីរ​ខាង ឬ​ឈូង​សមុទ្ទ​ជាដើម ទោះ​មាន​កោះ​ឬ​ភ្នំ​អម ទាំង​ពីរ​ខាង​ក្ដី មាន​តែ​ដី​គោក​អម​ក្ដី ក៏​ហៅ​ថា ទ្វារ ដែរ : ទ្វារ​កំពត, ទ្វារ​សមុទ្ទ ។