ទ្វីប

ដោយWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (ទីប) ប្រទេស​ដែល​ឋិត​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​កណ្ដាល​ទឹក (កោះ) ។