ទ្វីប

ពីWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (ទីប) ប្រទេស​ដែល​ឋិត​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​កណ្ដាល​ទឹក (កោះ) ។

  1. (ផែនដីវិទ្យា) continent ផ្នែកដ៏ធំៗនីមួយៗនៃផែនដី។ ក្នុងការសិក្សា គេចែកផែនដីចេញជាប្រាំមួយទ្វីបគឺ អឺរ៉ុប អាស៊ី អាភ្វ្រិក អាមេរិក អូសេអានី និងអង់តាកទិក។