ធន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ធន់ បា. សំ. ( ន. ) (ទ្រព្យ, សម្បត្តិ ។