ធាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ស្គម គឺ​មាន​សាច់​ច្រើន : មនុស្ស​ធាត់, ក្របី​ធាត់ ។