ធានា

ពីWiktionary

សំ. បា. ( ន. ) (ធានា “ដំណើរ​ទ្រទ្រង់...”) ដំណើរ​ទទួល​អះអាង, ទទួល​រ៉ាប់រង​លើ​ខ្លួន ។ ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ជា កិ. ឬ ន. ក៏​បាន : ដំណើរ​នុ៎ះ​កុំ​ឲ្យ​អ្នក​ព្រួយ ចាំ​ខ្ញុំ​ធានា​ជូន​អ្នក; បាន​ជា​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​ឲ្យ​ព្រោះ​មាន​ធានា​ដោយ​មាំមួន; អ្នក​ណា​ជា​អ្នក​ធានា​ឲ្យ​គាត់ ?; មាន​សំបុត្រ​ធានា ឬ​ទេ ?