ធីតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ធីដា បា.; សំ. ( ន. ) (ធីតុ > ធីតា; ទុហិត្ឫ) កូន​ស្រី : ធីតា​ខ្ញុំ​មាន​ព្យាយាម​រៀន​ណាស់ ។