ធឺ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( ន. ) បែប, យ៉ាង, មុខ : មួយ​ធឺ, ពីរ​ធឺ; ធឺ​ល្អ, ធឺ​អាក្រក់, របស់​នេះ​មាន​ប៉ុន្មាន​ធឺ ?