ធៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ផ្គូ​របស់​ច្រើន​មុខ​ប៉ាន់​មើល​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ខាង​ណា​ល្អ-អាក្រក់​ឬ​ខាង​ណា​តិច-ច្រើន​ជាង​គ្នា ជាដើម : ធៀប​គ្នា​មើល​ទៅ ឃើញ​ថា​របស់​អ្នក​គ្រាន់​បើ​ជាង​របស់​ខ្ញុំ ។ ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ ប្រៀប ក៏​មាន : ប្រៀប​ធៀប គឺ​ប្រដូច​ដោយ​ធៀប​គ្នា​មើល ។