ធ្នង់ខាងជើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។