ធ្មប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​មន្ត​អាសិរ​ពិស​មួយ​ប្រភេទ ជា​គូ​គ្នា​នឹង​អាប : ត្រូវ​ធ្មប់, មេ​ធ្មប់ (ជា​ចំណេះ​អាក្រក់​ក្រៃ ហៅ​ថា ទុព្វិជ្ជា ឬ ទុព្វិទ្យា; សំ. ទុរ្វិទ្យា) ។