ធ្មុង

ពីWiktionary

( ន. ) អវយវៈ​ស្រួច​មុត​មាន​ពិស​សម្រាប់​ការពារ​ខ្លួន​របស់​ត្រី​ពួក​ខ្លះ : ធ្មុង​ត្រី​អណ្ដែង, ធ្មុង​ត្រី​កញ្ចុះ ។ ព. ប្រ. កាច់​ធ្មុង លះបង់​ចោល​នូវ​ចិត្ត​ពាល​កំណាច​កាច​សាហាវ ។