ធ្លាក់

ពីWiktionary

( កិ. ) របូត​ពី​លើ​ជ្រុះ​ចុះ​មក​ក្រោម : ធ្លាក់​អីវ៉ាន់​ពី​លើ​រាន​ហាល ។ របូត​មាត់​ចេញ​សំដី​ប្រាប់​ការណ៍​ពិត : សួរ​ឈ្លេច​ទាល់​តែ​ធ្លាក់​សំដី​ពិត ។ ធ្លាក់​ខ្លួន ចុះ​សិរី​ខូច​យស​ស័ក្ដិ​ឬ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ។ល។