ធ្លាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រហែក, ធ្លុះ, របើក ដោយ​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ឬ​មាន​ទម្ងន់​មក​ពិត​ប៉ះ​ច្រាន : ទូក​ធ្លាយ, ទំនប់​ធ្លាយ, បូស​ធ្លាយ ។ បញ្ចេញ​វាចា​ប្រាប់​អាថ៌​កំបាំង : ខ្ញុំ​សួរ​ចុច​ចំ​លើ​រឿង​ហ្នឹង​ទៅ ស្រាប់​តែ​គាត់​ធ្លាយ​ប្រាប់​ត្រង់​ៗ​អស់​ឥត​សល់ ។ល។

( ន. ) ចង្កោម​ផ្លែ​ដូង, ផ្លែ​ត្នោត, ទន្សែ​ជាដើម : ដូង​មួយ​ធ្លាយ, ត្នោត​មួយ​ធ្លាយ ។