ធ្វើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សម្រេច​អំពើ គឺ​សម្រេច​កិច្ច​ការ​ធុរៈ​អ្វី​ៗ : ធ្វើ​បុណ្យ, ធ្វើ​ស្រែ, ធ្វើ​ការ ។ កិរិយា​សព្ទ ធ្វើ នេះ​សម្រាប់​ប្រើ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​សព្ទ​ដទៃ​បាន​ច្រើន​ជា​អនេក​តាម​គួរ​ដល់​ការ​ប្រើ, ដូច​ជា : ធ្វើ​ជា​មិន​ស្គាល់, ធ្វើ​ជា​មិន​ឃើញ ជាដើម ។