នគរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ន-គ សំ. បា. ( ន. ) បុរី, ក្រុង : អ្នក​នគរ គឺ​អ្នក​ក្រុង ។