នគរូបនីយកម្ម

ពីWiktionary
វិធានគតិយុត្តដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើឱ្យបានសម្រេចនូវអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសណ្ដាប់ ធ្នាប់ល្អនៃទីប្រជុំជននានា
  1. (នគរូបនីយវិទ្យា) urbanisation, ការអភិវឌ្ឍនិងការកើនឡើងខាងបរិមាណនៃប្រជាជនរស់នៅទីក្រុង។