នគរូបនីយកម្ម

ដោយWiktionary
វិធានគតិយុត្តដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើឱ្យបានសម្រេចនូវអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសណ្ដាប់ ធ្នាប់ល្អនៃទីប្រជុំជននានា