នរកកុណ្ឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

នៈរៈកៈកុន សំ. ( ន. ) រណ្ដៅ​នរក ។