នហារុ

ពីWiktionary

នៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (ស្នាយុ) សរសៃ (ក្នុង​កាយ​មនុស្ស-សត្វ), សរសៃ​ឈាម; (រ. ស.) ព្រះ​នហារុ (ម. ព. ធមនី ផង) ។