នាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សំខ្យា​នុគ្រោះ) ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​ខាង​ចុង​សំខ្យា ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​ចំនួន​មនុស្ស : ប្រុស​មួយ​នាក់, ស្រី​ពីរ​នាក់, ក្នុង​ផ្ទះ​នេះ​មាន​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់ ?