នាដ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

នាត សំ. បា. ( ន. ) របាំ, ការ​រាំ​ចាក់​ក្បាច់ ។