នាដកថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សិល្បៈ) script of the play, pièce de théâtre អត្ថបទរឿងល្ខោន ដែលពណ៌នាលម្អិតអំពីចំណងជើងរឿង ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ កាលបរិច្ឆេទនិពន្ធ រាយតួសម្ដែង ឆាក ឈុត ការកាត់កងឆាក ពាក្យពេចន៍ សន្ទនា ឯកវាទ (ការនិយាយម្នាក់ឯង) បទចម្រៀង ភ្លេងកំដរ...។ ឧ. នាដកថារឿង "ថៅកែចិត្តចោរ" របស់អ្នកនិពន្ធ អ៊ំ ឈឺន និងពៅយូឡេង។