នាបី

ពីWiktionary

( និ. ) រី​ឯ, ធម្មតា​ឯ, ដែល​ហៅ​ថា (សម្រាប់​ប្រើ​តែ​ក្នុង​កាព្យ) : នាបី​ហៅ​គ្រូ ដូច​អ្នក​នាំ​ផ្លូវ ដើរ​ដោយ​គន្លង ទោះ​នឹង​ឆ្ពោះ​ទៅ ស្រុក​តូច​ធំ​ផង សឹង​ដូច​បំណង នៃ​ចិត្ត​ចិន្តា (សាស្ត្រា​ច្បាប់​ក្រម) ។