នាយក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

នាយក់ សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​នាំ, អ្នក​ដឹក​នាំ, អ្នក​ត្រួតត្រា : អ្នក​នាយក, ឥត​មាន​អ្នក​នាយក​លើ ។ បើ​ស្ត្រី​ជា នាយិកា ។ ប្រើ​ក្លាយ​មក​ជា កិ. ថា. ត្រួតត្រា ក៏​មាន : កុំ​មក​នាយក​លើ​ខ្ញុំ...។ ប្រើ​ជា កិ. បែប​នេះ​តាម​ទម្លាប់​មាត់​ដែល​និយាយ​ខុស​ទេ, គួរ​លែង​ប្រើ ត្រូវ​ប្រើ​ថា កុំ​មក​ធ្វើ​ជា​នាយក​លើ​ខ្ញុំ...ដូច្នេះ​វិញ ។