នារីក្លាហាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ស្ត្រី​ក្លាហាន គឺ​ស្រ្តី​ជា​ពលរដ្ឋ​ធម្មតា ដែល​ស្លៀក​ពាក់​ឯក​សណ្ឋាន​ជា​ទាហាន ក្នុង​គ្រា​ស្រុក​ទេស​មាន​ភ័យ​អាសន្ន ជា​ជំនួយ​ដល់​ក្រុម​ទាហាន​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ (ជា​គូ​ដៃ​នឹង​ជីវពល) ។