នាវា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (នៅ) ទូក, សំពៅ, កប៉ាល់...; (រ. ស.) : ព្រះ​ទីនាំង​នាវា (ម. ព. ទីន័ង ឬ ទីនាំង ផង) ។