នាវិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--វិកៈ ឬ --វិក សំ. បា. ( ន. ឬ គុ. ) អ្នក​ដើរ​ទូក...។ បើ​ស្រ្តី​ជា នាវិកា ។