នាសា

ពីWiktionary

សំ. បា. ( ន. ) (នាសា, នាសិកា) ច្រមុះ; (រ. ស.) : ព្រះ​នាសា ឬ ព្រះ​នាសិក ។ នាសិក នាសិកា