និកម្មភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាពគ្មានការងារធ្វើ

ន. បាតុភូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គម ដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានសមត្ថភាពការងារ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅ ក្នុងសភាពមិនអាចរកការងារធ្វើបាន។