និករ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ពួក, ហ្វូង ។ សត្តនិករ ពួក​សត្វ, ពួក​សត្វ​លោក ។