និយមន័យ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និយមន័យ : (ន) ការពន្យល់ឲយល់ន័យ , ការបកប្រែ ។

អត្ថន័យ